PRYWATNOŚĆ-RODO-CIASTECZKA COOKIE

Polityka prywatności – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO oraz KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Martko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Martko Biuro Konsultingowo- Księgowe MM, NIP: 813-169-61-67, Polska, woj. PODKARPACKIE, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. Rzeszów, Baczyńskiego, nr 6, 35-210, poczta Rzeszów, zwany dalej Administratorem/Biurem. Kontakt tel.: 607 594 338, Baczyńskiego, nr 6, 35-210, poczta Rzeszów.

Administrator przetwarza między innymi dane osobowe:
1)    klientów będących osobami fizycznymi,
2)  w przypadku klientów biura będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
3)    dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
4)    osób współpracujących w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Biuro;
5)    osób zgłaszających się w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez biuro, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Biura;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

I.    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
II.    zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej, księgowej, doradczej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Biura przez dostawców takich usług;
III.    do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, w celu oferowania produktów i usług, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Biura, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak równieżświadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

Kategorie danych jakie przetwarzamy:

Administrator może przetwarzać dane osobowe następujących kategorii osób: pracownicy; współpracownicy; klienci; dostawcy, które Zleceniodawca przetwarza jako administrator lub jako podmiot przetwarzający w przypadku posiadania uprawnienia do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator  może przetwarzać następujące dane osobowe:

 • w celu konktaktu przez formularz kontaktowy: Imię, Nazwisko, nazwę firmy, e-mail, dane przekazane przez osobę w wiadomości.
 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe: imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, PESEL, data i miejsce urodzenia, adres stały, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne; elektroniczne dane identyfikacyjne;
 • Podstawowe dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania; dane identyfikacji podatkowej;
 • Dane jakie przepisy prawa zobowiązują Klienta do ich ujawnienia, np. stan cywilny, stan zdrowia itd.
 • zawód i zatrudnienie; aktualne zatrudnienie; rekrutacja; zakończenie pracy; kariera; wynagrodzenie; aktywa posiadane przez pracownika – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług; bądź na potrzeby procesu rekrutacji;
 • do wystawienia faktury:
  imię nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON.

Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją

Na danych tych będą wykonywane następujące operacje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: • firmom prawniczym(kancelarie radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, notariusze, biura księgowe) , organom administracji państwowej i podmiotów sprawujących władzę publiczną w ramach obowiązków przez prawo nałożonych; nabywcom wierzytelności; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską; drukarską; audytorom; organom kontrolnym; podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. obsługa informatyczna IT, hosting; bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, KAS, PIP, ZUS, PEFRON, GUS).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. W celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz Pan/Pani się z nami kontaktowała/ł w sprawie jej zawarcia.
 2. w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przetwarzania potencjalnych roszczeń z umowy, a w każdym przypadku przez okres wymagany przepisami prawa do końca okresu przetwarzania potencjalnych roszczeń z umowy, przykładowo: Zgodnie z art. 74 Ustawy o Rachunkowości wskazują, iż księgi rachunkowe oraz dokumenty księgowe należy przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat od początku następnego roku obrotowego,
 3. Celem wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Dokumenty rozliczeniowe Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa oraz określone postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

Posiada Pani/Pan prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych- jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia;ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- PUODO.

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH I NIEPODANIA

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt I powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celach, o których mowa w pkt II i III, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z biurem.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

 • odmowa zawarcia umowy, przedstawienia oferty
 • możliwość dochodzenia odszkodowania lub odmowa naszego świadczenia usług;
 • utrata prawa do ochrony ubezpieczeniowej;
 • negatywne konsekwencje przed organami Państwowymi w postaci nałożenia kar administracyjnych itp..

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Informacja
Przetwarzanie danych osobowych osób pozostających
w stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, osób rekrutujących się

Pracodawca: Małgorzata Martko Biuro Konsultingowo Księgowe MM Małgorzata Martko, ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów; NIP: 813-196-61-67, KONTAKT: 607594338P

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (zwanego dalej: RODO) niniejszym informuję, że:administratorem danych osobowych Pracownika jest Pracodawca/ Potencjalny pracodawca (dla osób ubiegających się o pracę)– Małgorzata Martko Biuro Konsultingowo Księgowe MM Małgorzata Martko, ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów; NIP: 813-196-61-67, KONTAKT: 607534338

Dane osobowe Pracownika/ Potencjalnego pracownika** przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

w zakresie danych, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) i innych aktów w tym Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownik, przykładowo 1. Imię (imiona) i nazwisko, Numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), Stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci), Powszechny obowiązek obrony: stosunek do powszechnego obowiązku obrony, stopień wojskowy, numer specjalności wojskowej, przynależność ewidencyjna do WKU, numer książeczki wojskowej, przydział mobilizacyjny do sił zbrojnych RP,. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię i nazwisko, adres, telefon) * oraz  Imię (imiona) i nazwisko;. Imiona rodziców; Data urodzenia obywatelstwo;. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); Wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)- zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy); Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania); przebieg dotychczasowego zatrudnienia okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy); Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania** (*, ** dotyczy osób zatrudnionych) (** dotyczy osób ubiegających się o zatrudnienie)-  konieczność przetwarzania danych dla wykonania Umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą; (** na potrzeby rekrutacji przyszłego pracownika) [art. 6 ust. 1 lit. b RODO],

wykonania i na podstawie zawartej przez Pana/Panią umowy  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe Pracownika będą przechowywane przez okres zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Pracownika dotyczących zatrudnienia. W każdym jednak przypadku, dane Pracownika (akta osobowe) będą przechowywane przez Pracodawcę przez okres 50 (pięćdziesięciu ) lat po zakończeniu okresu zatrudnienia;
W stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie do końca rekrutacji, a w każdym przypadku do okresu przedawnienia roszczeń, jakie przysługują osobie w stosunku do potencjalnego pracodawcy, co jest uzasadnionym interesem Administratora. Potencjalny Pracodawca będzie uprawniony do przechowywania danych potencjalnego pracownika na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez trzy lata.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

-podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmie księgowej, firmie prawniczej ,firmie informatycznej; organom administracji państwowej i podmiotów sprawujących władzę publiczną w ramach obowiązków przez prawo nałożonych; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy ,KAS, PIP, ZUS, PEFRON, GUS),podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność, np. obsługa informatyczna, IT.

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pracownikowi/ Potencjalnemu pracownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

Pracownikowi/ Potencjalnemu pracownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza postanowienia RODO;

Podanie przez Pracownika/ Potencjalnego pracownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem zatrudnienia. Niepodanie danych będzie stanowiło odmowę zawarcia stosunku pracy a w przypadku osób Potencjalnych Pracowników przystąpienie do rekrutacji.

Dane osobowe Pracownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.

CV powinny zawierać klauzulę:

„Potwierdzam zapoznanie się z dostępną na stronie www.taxmm.pl informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją. Zgłaszając moją kandydaturę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzatę Martko Biuro Konsultingowo-Księgowe w związku z przesłanymi przeze mnie dokumentami aplikacyjnymi na potrzeby udziału w procesie rekrutacji na określonych tam zasadach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.(DZ.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz RODO(95/45/WE) .”

[OPCJONALNIE]: „Wyrażam dodatkową, odrębną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzatę Martko Biuro Konsultingowo-Księgowe na potrzeby dalszych rekrutacji w przyszłości ”.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Strona zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator strony jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl